April 2015

03 April 2015

Фаъолияти ҷинояткорона ва зиддибашарӣ

Ифродгарої, тундгарої ва хурофотпарастї сарчашмаи љањолату торикї буда, ба миллат ва мардуми тољик танњо бадбахти меорад ва барои рушду тараќќиёти љомеаву давлат монеаи љиддї эљод мекунад, изњор намуда буд Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон нооромињое, ки имрўз дар гўшаву канори олам руњ медињанд, аксаран ба фаъолияти њизбу њаракат ва равияњои ифратгаро, ташкилотњои бадхўй, миллї, динї ва байналмилалї вобаста буда оромї, устуворї ва солимии љомеаро натанњо дар ќаламрави кишвари алоњида, балки дар миќёси умумиљањони халалдор мекунад.

Читать далее

Вокуниш

 Зери шиори «Вањдат ва ягонагии љомеа дар интихоби роњи рост» муаллифи матн пешнињоди худро бо иќтибос аз суханронии Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон «Рисолати таърихии дин, вањдат ва суботи љомеа аст, на тафриќаандозї дар байни умати мусулмон» оѓоз намудааст.

Читать далее

Вокуниш ба мактуби кушод - «Вахдат ва ягонагии ҷомеа дар интихоби роҳи рост»

Мо як гурўњ устодони Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон мурољиатномаи як нафар ањли ислом…………. (домулло ………) тариќи сайти «Радиои озодї» огањ гаридем муаллиф бар њаќ гуфта аст, ки вањдат ва ягонагии љомеа дар интихоби роњи рост аст ва мисолу далелњои аниќро рў овардааст. Таърих гувоњ аст, ки кашмакашњо ва аз номи Худованд ба доми љањолат кашидани љомеа фаќат ба фољеа оварда мерасонад.

Читать далее

Ҳадафи мо: Ваҳдат, якдилӣ ва ҳамдигарфаҳмии ҷомеа

Љомеаи љањонї дар шароити комилан пуртазоди таърихї ба асри нав ворид гашт, ва ин гузариш ба марњилаи љадиди такомулу дигаргунињои бузурги бунёдии илмиву фарњангї ниёзтарњи наву тозае дорад. Дар оѓози ин аср мо њамагон шоњиди натиљањои нињоии он тањаввулоте шудем, ки аз нигоњи мазмуну мўњтаво ва раванди мантиќию љавњарии худ бар асоси наќшањои муайян ва арзишњои мушаххас тарроњї гардиданд. Ин арзишњо модернизм, гуногунандешї, фардгарої ва динро дар бар гирифтанд, ки дар маљмўъ якрангу якнаво набуда, бар мазкур аз як тараф боиси пешрафту инкишоф шуда бошанд, аз тарафи дигар рўйдоду зуњури шуму ифротгароёнаи глобализмро ба арсаи оламу таърих оварданд.

Читать далее

Ваҳдат ва ягонагии ҷомеа дар интихоби роҳи рост

«Рисолати таърихии дин вањдат ва суботи љомеа аст, на тафриќаандозї дар байни уммати мусулмон.

 Э.Рањмон

 

Шукру сипоси фаровон ба адади ситораи осмон, ќатраи борон ва барги дарахтон, реги биёбон ва заррањои замину осмон мар он Худойро, ки ягонагї сифати Ўст ва љалолу кибриё ва азамату ало ва маљду бањо хосияти Ўст.Ва аз камоли љалоли вай њељ офарида огоњ нест ва њеч касро ба њаќиќати маърифати Вай роњ нест, балки иќрор додан ба аљз аз њаќиќати маърифати Вай мунтањии маърифати сиддиќон аст.

Читать далее

02 April 2015

Сӯҳбат бо директори генералии ширкати ТВЕА

 Раиси вилояти Суuд Абдурамон Rодирb директори генералии ширкати ТВЕА-и Xум[урии мардумии Чин Чен Вэй Лин ва [амро[онашро ба [узур пазируфт.

Зимни мулоrот xониб[о аз густариши [амкори[ои миёни кишвар[ои Тоxикистону Чин из[ори rаноатмандb ва барои тавсеаи равобит из[ори омодагb намуданд.

Читать далее

Иҷрои нақша - дар рӯзи аввал

Рўзи якуми апрели соли равон аз маркази но[ияи Кў[истони Мастчо[ - Ме[рон 30 нафар xавонон ихтиёрb ба сафи Артиши миллии Тоxикистон равон шуданд.

Читать далее